تنها بازیکن ایرانی که در تیم منتخب جهان 90 دقیقه بازی کرده؟

تنها بازیکن ایرانی که در تیم منتخب جهان 90 دقیقه بازی کرده؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مهدی پاشازاده (5 نفر)
  • علی دایی (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی