صرفا جهت دیونه بازی |چت روم فیلتر نشده|شبکه اجتماعی جدید

Just for crazy play
دانلود آهنگ دیوونه بازی مکان باند
چت تصویری
چت روم جدید
چت روم شلوغ
چت روم فیلتر نشده
شبکه اجتماعی جدید
nhsjhk s;sd
]j v,l
h,vnh
همه چی درهم
شبکه اجتماعی اورداپ
قدیمی ترین چت روم ایران
u;s gojd
u;s s;sd
به جمع میلیونی ما بپیوندید
امضا ستار:satar

فقط کامنت    

چت کردن با sattar
sattar از فارس ٢٩ ارديبهشت ٩٧
.................یاسر............................

یگانه جادوگر وادی اورداپ ببودی و در خدمت حجت خدایگان...
نقل است افریننده وادی بودستی و جمله یمین و یسار اورداپ تحت سیطره اش...
گویند که قدرتی بداشتی بس عظیم که توانستی در وادی طی الارض بکردی و در هر سوراخ سمبه ای از اورداپ سرک بکشیدی و بر جملگی قدیسان تشرف بداشتی...و گر اراده بکردی جمله اهل اورداپ را به لحظه ای خاکستر بفرمودی و اه از نهاد خلق بالا بیاوردی و خدایش..........کناد...
لیک جزو نیکان اورداپ قلمداد. بگشتی...
نقل است که گر بخواستی کلهم وادی را کن فیکون بکردی و قدرت بداشتی که ذهن اهالی را بخواندی و الله اعلم...
روزی به وادی وارد بگشتی پس از مدتهای مدید...
دستی بر ریشش بکشیدی و تفکر بنومودی من باب تهیج در اورداپ...
پس دستی در توبره اسرارش بکردی و قسمتی بنیان بنهادی در پروفایل اهالی که هر کس بخواستی نوایی بگذاشتی و پخش بکردی من باب تفنن...و به گمانش بس کار خفنی بکردی...
لیک این فعل کمترین تهیج را بداشتی...ازیرا که در وادی کناری استماع نوای داوودی ساز و نی امری ببودی بس سهل و اسان..
لیک جای شکر بداشتی زین فعل وی ...
نقل است که شخصی ببودی بس متشخص و مبادی آداب...
که کتابی صحبت بکردی و خدایش توفیق دهد...
چونان که گفته شد همیشه توبره ای همراه بداشتی به رسم جادوگران که در ان توبره اسراری بداشتی و کل افسار وادی را در اختیار...
گویند گر بر دیباچه اورداپ چند خطی کد مرقوم بداشتی زلزله ای بس عظیم در وادی بیامدی و همه کس را هلاک بکردی...
چندین مرتبت جوانکان وادی بخواستندی که توبره را از وی بربایند...لیک هر مرتبه به حیلتی از دستان انها بگریختی و غیب بگشتی و الله اعلم.....

.................
hana110 ٢٩ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ٢۶ ارديبهشت ٩٧
با پیشرفت در همه چیز و همه جا توقع دارید داستان قدیمی چوپان دروغگو به همان شکل سنتی باقی بماند؟!

یک
با شنیدن صدای گرگ آمد گرگ آمد، مردم بیل و چماق به دست به طرف محل صدا رفتند. وقتی به آنجا رسیدند دیدند چوپان دارد به آنها می خندد و فهمیدند گرگی در کار نبوده است...
شب شده بود. چوپان، کنار لاشه های گوسفندانش، هنوز داشت گریه می کرد!

دو
ده پر از ولوله شده بود. مردم و جلوتر از همه کدخدا بیل و چماق و داس به دست به طرف تپه ای که گوسفندان می چریدند می دویدند. چوپان با دیدن مردم به صدای بلند شروع به خندیدن کرد...
...دو روز بعد تا چوپان حواسش سر جا بیاید، نگهداری از گوسفندان با سر، یک دست و یک پای شکسته برایش کمی سخت شده بود.

سه
با شنیدن فریاد گرگ آمد گرگ آمد. مردم چماق هایشان را که برای روز مبادا پنهان کرده بودند برداشتند و به کمک چوپان رفتند. ولی دیدند از گرگ خبری نیست و چوپان دارد به آنها می خندد.
با شکایت اتحادیه چوپانان مقیم ده و جمعی از نیروهای مردمی، چوپان دروغگو به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال انفصال دائم(!) از هرگونه خدمات گوسفندی، محکوم شد.

چهار
چوپان دروغگو فریاد زد: گرگ آمد گرگ آمد. نیم ساعت طول کشید تا مردم با بیل و داس خود را به تپه ای که گوسفندان بودند برسانند.
و بعد از خوردن یک کباب حسابی، نشستند و با گرگ چپق هم کشیدند!

پنج
چوپان دروغگو فریاد زد: گرگ آمد گرگ آمد. ولی وسط گرگ آمد دوم صدایش قطع شد. مردم خیلی نگران شدند که نکند این بار واقعا گرگ آمده است و همه برای کمک رفتند.
در راه زن چوپان را دیدند که دارد برمی گردد و با خودش چیزهایی می گوید: مرتیکه فلان فلان شده! توی ده یک ذره آبرو برای ما باقی نگذاشته است.

شش
گرگ ها پنج روز بود که تا فاصله پنجاه و پنج متری گوسفندان می آمدند و تا چوپان فریاد می زد گرگ آمد گرگ آمد درمی رفتند. مردم فکر می کردند چوپان دروغ می گوید و نسبت به او بی اعتماد شدند.

روز ششم که گرگ ها با یک کامیون آمدند و گوسفندها را بردند، هم چوپان فریاد زد گرگ آمد گرگ آمد و هم مردم آمدند. اما دیر رسیده بودند.

فقط یک برگه چرکنویس از گرگ ها به جا مانده بود که متوسط زمان رسیدن مردم به محل چرا محاسبه شده بود.
الناز33 ٢٨ ارديبهشت ٩٧

داستان روز بود

نرگس23 ٢٧ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ٢٢ ارديبهشت ٩٧
........عجایب اورداپ........ِِِِِِِِ.........

اندر وادی اورداپ عجایبی ببودی بس عجیب که حیرت بر اهالی افزون بکردی و خوفی به جانشان روان بداشتی که کس را زان سِر علمی نبودی و بیشتر به سحر و جادو شباهت بداشتی والله اعلم...

زین جمله شبحی ببودی که پنهان زه دیده اهالی بر وادی بچرخیدی و از پست و کامنت و کاربر و صفحه والی ماشاالله هرچه را به مذاقش خوش بیامدی در طرفهٌ العینی ببلعیدی و کوفت بنومودی و خدایش زهر هلاهل کناد....
نقل است که آن شبح لعین فرمانبردار حجت خدایگان ببودی و از مدیران قدیس نیز دستور همی گرفتی و خواسته هاشان اجابت بکردی من باب بلع هر چیزی....
بعض اهالی که من طریق علوم غریبه دستی بر آتش داشتندی نیز از برای خویش شبحی بساختندی در ابعاد کوچک که تنها بتوانستی کامنت اهالی را قورت بدادی و محو بکردی و کاری دگر نتوانستی انجام بدادی به جهت نداشتن علم بیشتر زین علوم...
و خدایشان هر دو قوم را لعنت کناد.......

....................
sattar ٢۶ ارديبهشت ٩٧

samim ٢۶ ارديبهشت ٩٧

admin ٢۴ ارديبهشت ٩٧

آوااااای بهار ٢۴ ارديبهشت ٩٧

فاطمه123 ٢۴ ارديبهشت ٩٧

admin ٢٢ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ٢٠ ارديبهشت ٩٧
.......خشم خدایان.....................

گویند که اندر وادی اورداپ بزرگی بزیستی حجت نام فاتح صولت که بر آن وادی حکم براندی و خدایگانش بودی و اهالی را جملگی سرور و سالار ببودی و بر گفتارش کس نتوانستی تخطی بداشتی....
شبی بخسبیدی و سحرگاهان بربخواستی و مصمم بگشتی بر رتق و فتق امور وادی...
چون بدیدی که وادیش در رنکینگ گوگل بسیار افت بداشتی غضبناک بگشتی و هروله کنان به اورداپ شدی و ندا ندادی که یا اهل الاورداپ....
خواهم که وادی را ویران کنم و خاکش در توبره بریزم...
که شما بسیار ناسپاس بودی که برنخواهم امد از پس هزینه های این وادی...
پس خراجی بر گردن شما بودی بباید بپرداختی بصورت شرکت در نظر سنجی...
ونظر سنجی جمله ای از سوالات بودی که بعقل جن خطور نکردی و اباطیلی بودی که در صندوق هیچ عطاری یافت نگشتی...
و جمله اهالی که متعهد ببودی به بقای وادی بباید جواب بدادی سوالات را و فرقی نداشتی که صحیح باشد یا خطا...
و مهلتی بدادی تا صبح بهرام شید (سه شنبه)که یا وادی پابرجا بماندی و یا خاکش به توبره برفتی و الله اعلم.....

............
محمدرضاا ٢۴ ارديبهشت ٩٧

فاطمه123 ٢۴ ارديبهشت ٩٧

admin ٢١ ارديبهشت ٩٧

پینار ٢١ ارديبهشت ٩٧

ممنون

آوااااای بهار ٢١ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ٢٠ ارديبهشت ٩٧
عاقایون...ابجیاااا

این صفحه منه...از حجت خریدمش..
بجا صفحه صرفا جهت خنده...
به بعد تو این صفحه پست میزارم...
تشریف بیارید...خوشحال میشم...
فاطمه123 ٢۴ ارديبهشت ٩٧

مبارکه باشه چند خریدیی حالا

الناز33 ٢٢ ارديبهشت ٩٧

مبارک باشه ..ان شاالله خیرشو ببینی

پینار ٢١ ارديبهشت ٩٧

مبارک باشه.... ان شاءالله

آوااااای بهار ٢١ ارديبهشت ٩٧

admin ٢٠ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

حیوانات وگیاهان بسیار قدیمی نه تنها فرآیند فسیل شدن در صخره ها بلکه به طرق دیگر نیز حفظ شده اند. در بعضی موارد ، اعضای نرم بدنشان هم چنان به بقای خود ادامه داده اند . برای مثال حشرات و عنکبوت ها در عنبر حفظ شده اند . ماموتهای پشمالو در دره های عمیق یخ زده به نام لایه منجمد دائمی یافت شده اند. استخوان های گربه های دندان شمشیری در حفره های قیر بسیار قدیمی کشف شده اند.

ضرب المثل

هر آنکس که دندان دهد نان دهد( خداوند تامین کننده رزق و روزی بندگانش است)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 23658 تأیید کننده: sam 0832
دریاچه ی ارومیه در کدام سمت کشورمان قرار دارد ؟hassan20
(1) شمال غربی
(2) شمال شرقی
(3) جنوب
(4) شرق
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 23658:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا