بازی در سوریه بسیار پیچیده شده

بازی در سوریه بسیار پیچیده شده
هر کشور در دو سه ائتلاف در حال همکاریه و منافع متضاد همه کشورها باعث خواهد شد این بحران بیش از پیش ادامه پیدا کنه

فقط کامنت