ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ -بیوگرافی برایان اعتماد

برایان اعتماد کیست

ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ
ﺷﺪﻩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﺠﻨﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ
ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ - ﺍﻭ ﯾﮏ
ﻭﮐﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺖ . ﻣﺠﻮﺯ
ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺎﻻﺕ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ
ﺍﺧﺬ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺮﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺎﻟﺘﯽ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻭ
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺗﺎﻡ ﻣﮏ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮﮎ
McClintock ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪ . ﻭﯼ ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ
ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ﺻﺮﻑ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﻫﺎ
ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ
ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺩﺭ DTZ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ
ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ PJSC ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺭﻫﺒﺮﯼ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ
ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ
ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻏﻮﻝ ﺍﻣﻼﮎ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ
Hamptons ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ
ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺳﯿﺪ .
ﺍﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﺭﮒ Christie
realstate ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﺍﺟﺮﺍﯾﯽ
ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ . ﯾﻮﺍﺧﯿﻢ ﺭﺍﻧﮓ ﻣﺪﯾﺮ
ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ، ﺷﺮﻕ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،
ﺭﻭﺳﯿﻪ ، ﻫﻨﺪ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺩﻟﯿﻞ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ
ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ
ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ
ﺷﺮﻕ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ . ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ
ﺍﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮﮐﺲ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻣﺮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ
ﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻋﻈﯿﻢ ﺍﻣﻼﮎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﻮﻝ ﺍﻣﻼﮎ ﺟﻬﺎﻥ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﯼ ﺍﯾﻦ
ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1766 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﺻﺪﺍﻗﺖ ،
ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ، ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﺍﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ 46 ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ
ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ، ﻫﻠﻨﺪ ،
ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ ، ﻫﺎﻭﺍﯾﯽ ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ،
ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ، ﺟﺰﺍﯾﺮ
ﻗﻨﺎﺭﯼ ، ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﺍﺗﺮﯾﺶ ﻫﻢ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
2014 ﺩﺭ ﺩﺑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ 7
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺑﯽ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻤﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺒﺮﯼ
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻭ
ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺯﯾﺮﺑﻂ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ
ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ


چت اورداپ


چت اورداپ


برایان اعتماد کیست؟
بر خلاف برخی صحبت های مطرح شده مبنی بر ایجنت فوتبالی بودن برایان اعتماد او یک وکیل بین المللی است.

مجوز وکالت خود را از ایالات متحده آمریکا و شهر نیویورک اخذ کرده و در ابتدا به خاطر فراست حقوقی که داشت برخی سیاستمداران ایالتی کالیفرنیا از او به عنوان مشاور حقوقی استراتژیک استفاده کردند.

برایان اعتماد مهارت های قانونی خود را با کار در دفتر دادستان کل در نیویورک و برای سناتور تام مک کلینتوک McClintock در کالیفرنیا ارتقا بخشید.

وی سپس مدت زیادی از زمان خود را در سنگاپور صرف مشاوره دادن به دیپلمات ها و سیاست مداران برجسته این کشور کرد و مدیریت توسعه املاک و مستغلات در DTZ این کشور را بر عهده داشت.

او سپس به امارات رفت و به عنوان مشاور حقوقی توسعه املاک و مستغلات PJSC مسئولیت رهبری طرح های توسعه املاک و مستغلات بازارهای کلیدی شرکت از جمله امارات متحده عربی و بازار های بین المللی را بر عهده گرفت و بدین ترتیب رفته رفته به غول املاک امارات متحده عربی تبدیل شد و به مدیر عاملی Hamptons بین المللی املاک و مستغلات در شرق میانه رسید.

او سپس به دنبال تاسیس بخش خاورمیانه شرکت بزرگ Christie realstate به عنوان مدیراجرایی این شرکت در خاورمیانه منصوب شد.

یواخیم رانگ مدیر ارشد منطقه ای کریستی برای برای اروپا، شرق میانه، روسیه، هند و آفریقا دلیل انتخاب برایان اعتماد را پس زمینه گسترده در کارگزاری املاک و مستغلات و در سراسر شرق میانه و همچنین تجربه طولانی مدت کار کردن با برخی از خانواده های با نفوذ در منطقه نام برد.
شرکت کریستی
اما شرکت لوکس کریستی که برایان اعتماد مدیریت آن در بخش خاورمیانه را برعهده دارد و اینطور که از جوانب امر پیداست قرار است همکاری های گسترده ای را از طریق فرهاد مجیدی با استقلال داشته باشد یک شرکت بین المللی و عظیم املاک است که به عنوان غول املاک جهان شناخته می شود.

سنگ بنای این نام تجاری در سال 1766 میلادی با شعار اعتماد، صداقت، اختیار، و تعالی گذاشته شده است و دامنه گستردگی این شرکت به 46 کشور جهان می رسد و اخیرا در پرتغال، هلند، موناکو، هاوایی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، جزایر قناری، اسپانیا و اتریش هم گسترش یافته است.

اما بخش خاورمیانه این شرکت در سال 2014 در دبی تاسیس و از همان ابتدا مدیریتش به برایان اعتماد سپرده شده است.

دفتر مرکزی این شرکت در طبقه 7 ساختمان مربع در شهر دبی قرار دارد.
بمب بزرگ خبری منفجر می شود؟
با این اوصاف هنوز هیچکدام از طرفین و حتی مسوولین ذیربط اظهارنظر رسمی در این زمینه نکرده اند و هنوز به طور کامل انگیزه ها و دلایل این همکاری و همچنین امکان عملیاتی شدنش مشخص نیست و باید تصمیمات مسوولان وزارت ورزش را نیز در این بین در نظر گرفت.

فقط کامنت    

  چت کردن با admin
admin از مرکزی ۴ آذر ٠٠
برایان اعتماد کیست؟
بر خلاف برخی صحبت های مطرح شده مبنی بر ایجنت فوتبالی بودن برایان اعتماد او یک وکیل بین المللی است.

مجوز وکالت خود را از ایالات متحده آمریکا و شهر نیویورک اخذ کرده و در ابتدا به خاطر فراست حقوقی که داشت برخی سیاستمداران ایالتی کالیفرنیا از او به عنوان مشاور حقوقی استراتژیک استفاده کردند.

برایان اعتماد مهارت های قانونی خود را با کار در دفتر دادستان کل در نیویورک و برای سناتور تام مک کلینتوک McClintock در کالیفرنیا ارتقا بخشید.

وی سپس مدت زیادی از زمان خود را در سنگاپور صرف مشاوره دادن به دیپلمات ها و سیاست مداران برجسته این کشور کرد و مدیریت توسعه املاک و مستغلات در DTZ این کشور را بر عهده داشت.

او سپس به امارات رفت و به عنوان مشاور حقوقی توسعه املاک و مستغلات PJSC مسئولیت رهبری طرح های توسعه املاک و مستغلات بازارهای کلیدی شرکت از جمله امارات متحده عربی و بازار های بین المللی را بر عهده گرفت و بدین ترتیب رفته رفته به غول املاک امارات متحده عربی تبدیل شد و به مدیر عاملی Hamptons بین المللی املاک و مستغلات در شرق میانه رسید.
وبمستر
ایجاد کننده

سریع ترین رعد و برق با سرعت 140 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند.

ضرب المثل

ماست را کیسه کردن (مرعوب گشتن و ترسیدن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 19764 تأیید کننده: معرفت
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال کیست؟
(1) مسی
(2) کیریستین
(3) پله
(4) مارادونا
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 19764:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا