حکیمانه اورداپ

لیست شاعران حکیمانه ادبیات ایران و
جهان دراورداپ

:: اشعار زیبای مـهــدی سـهیلـی
:: اشعار کـــوتاه زیبــای شــاملــو
:: اشعار کـــوتاه و زیبـــای خیــام
:: اشعار کـــوتاه و زیبـای شـهریار
:: اشعار زیبای پرویـن اعتصـامــی
:: اشعار زیبای ژالــــه اصفهانـــی
:: اشعار زیبای مجتبی کـاشانــی
:: اشعار زیبای محـمد سـلمانــی
:: اشعار زیبای ابوسعیـد ابوالخیـر
:: اشعار زیبـــای شیــخ بهــایــی
:: اشعار زیبای قیصــر امیــن پــور
:: اشعارکوتاه و زیبای اکبر اکسیر
:: اشعار زیبــای فریـدون مشیـری
:: اشعار زیبــای مــحمــد بهمنــی
:: اشعار کـــوتاه و زیبـــای حافــظ
:: اشعار زیبای شفیعـی کدکنــی
:: اشعار کوتــاه و زیبــای بروسـان
:: اشعار کـوتاه و زیبای باباطاهــر
:: اشعار زیبای سهــراب سپهــری
:: اشعار زیبــای هوشنـگ ابتهــاج
:: اشعار زیبای ملک‌الشعرا بهار
:: اشعار زیبای سیدعلی صالحی
:: اشعار کـــوتاه و زیبــای آقاسـی
:: اشعار زیبـــای فــروغ فـرخــــزاد
:: اشعار کـــوتاه و زیبــای سـعدی
:: اشعار محـمدرضا عبدالملکــیان
:: اشعار گـــروس عبـدالمــلکــیان
:: اشعار ايـــرج جنتــی عطــائــی
:: اشعار کـــوتاه و زیبـای رودکـی
:: اشعار زیبــای بـرتولـت بـرشـت
:: اشعار زیبـای وحشــی بافقــی
:: اشعار زیبــای حسیــن پناهــی
:: اشعار کــوتاه و زیبــای مـولــوی
:: اشعار زیبــای حبیــب یغمـایــی
:: اشعار زیبــای عماد خراسـانــی
:: اشعار کــوتاه و زیبــای نظامــی
:: اشعار زیبــای جلیـل صفربیگـی
:: اشعار زیبــای خلیـــل جـــوادی
:: اشعار زیبای خلیـل الله خلیلـی
:: اشعار زیبــای فـاضــل نـظـــری
:: اشعار زیبای فريـــدون تــولل‍ّــي
:: اشعار معيني کـــرمانشـاهــي
:: اشعار زیبــای نیمــــا یـوشیـــج
:: اشعـار زیبـــای رهـی معیـــری
:: اشعار زیبای سیمیـن بهبهـانـی
:: اشعار زیبای احمد رضا احمـدی
:: اشعار کوتاه و زیبای نـزار قبانی
:: اشعار زیبای نعمت الله ترکـانی
:: اشعار زیبای ســلمان هـــراتی
:: اشعار کوتاه و زیــبای گــــوتـــه
:: اشعار کــوتاه و زیــبای انـــوری
:: اشعار زیبــــای نــادر نــادرپـــور
:: اشعار زیبــای علیـــرضـا غــزوه
:: اشعار زیبــای صفای اصفهانی
:: اشعــار زیـبـــای مهرداد اوستا
:: اشعار زیبای فروغی بسطامی
:: اشعار زیبــای فخرالدین عراقی
:: اشعار زیبــای غـــادة الســمان
:: اشعار زیبــای صوفی عشقری
:: اشعار زیـــبای حزین لاهیـــجی
:: اشعار زیـــبـای شاه نعمت الله
:: اشعار زیبــــای هنری لانگ فلو
:: اشعار زیــبای پرسـی شلـی
:: اشعار زیــبای سیف‌ فرغانی
:: اشعار زیبــای مــارگــوت بیــگل
:: اشعار زیبای ویلیام شکـســپیر
:: اشعار رضــی‌الــدین آرتیـمــانی
:: اشعار زیبای محمدفرخی یزدی
:: اشعار زیبــای صـائـب تبـریــزی
:: اشعار زیبای کبیر عارف هندی
:: ادامه لیست شاعران...
:: ۞ دسته بندي اشعار ۞
:: امام زمان در شعـر فارسی
:: عشق در شــعـر فـــارسـی
:: بهار و نوروز درشعر فارسی
:: زندگـی در شـعـر فــارسـی
:: باران در شــعـر فــــارســی
:: آزادی در شــعـر فــارســـی
:: جوانی در شــعر فــارسـی
:: غم در شـــعـر فــــارســـی
:: صبر در شـــعـر فــــارسـی
:: ریا در شـــعـر فـــــارســـی
:: دوست در شعـر فـــارسی
:: سیاست در شعر فـارسی
:: مرگ در شــعـر فــــارسـی
:: عمر در شــعــر فــــارسـی
:: خدا در شــعــر فــــارســی
:: مــادر در شعـــر فـــارسی
:: پـــدر در شعـــر فـــارسـی
:: زن در شعـــر فــــارســی
:: ۞ جملات کوتاه و زیبا ۞
:: جملات کــــوتاه و زیبــا از قــرآن
:: جملات زیبای امــام علـی(ع)
:: جملات زیبای امام حسیـن(ع)
:: جملات امام حسن عسگری(ع
:: جملات زیبای حضرت محمد ص
:: جملات زیبای امــام سجاد (ع)
:: جملات زیبای الهی قمشه ای
:: جملات کوتاه و زیبای شریعتـی
:: جملات خواجه عبدالله انصاری
:: جملات زیبای امام محمد غزالی
:: جملات زیبای رجبعلی خیاط
:: جملات زیبای محمدتقی بهجت
:: جملات کــوتاه و زیبــای گـــوتــه
:: جملات کوتاه و زیبای شکسپیر
:: جملات کوتاه و زیبای ابن سینا
:: جملات جـی پـی واســوانی
:: جملات کـوتاه و زیبــای مــولانـا
:: جملات زیبای چارلــی چـاپلیــن
:: جملات کوتاه و زیبای ژان روسو
:: جملات محمداسماعیل دولابی
:: جملات کوتاه و زیبای فردوسی
:: حملات زیبای کــاتــریــن پـانــدر
:: جملات زیبــای نادر ابــراهیمــی
:: جملات کوتاه و زیبای افـلاطــون
:: جملات کوتاه و زیبای آنـدره ژیـد
:: جملات زیبــای آنتــونــی رابینــز
:: جملات زیــبای ج کریشنامورتی
:: جملات کوتاه و زیبای چه گوارا
:: جملات زیــبای آناتـول فـرانـس
:: جملات کـــوتـاه و زیبــای بــــودا
:: جملات کـوتاه و زیبای بزرگـمهـر
:: جملات کوتاه و زیبای دالای لاما
:: جملات کوتاه و زیبای تولستوی
:: جملات کــوتاه و زیبـای ارسـطو
:: جملات کــوتاه صــادق هــدایـت
:: جملات کــوتاه و زیبـای سعـدی
:: جملات زیبای عرفان نظر آهاری
:: جملات و حکایات عبید زاکــانـی
:: جملات زیبــای فـرانســوا ولتـــر
:: جملات زیبـای رالــف امــرسـون
:: جملات جـــواهـــر لعــل نهـــرو
:: جملات زیبـای جــان ماکــسول
:: جملات زیبــای مــارک تــوایـــن
:: جملات پاراماهــانســا یوگاناندا
:: جملات زیـبـــای محمــد مصدق
:: حملات زیــــبای مسیحا برزگر
:: جملات کــوتاه و زیبــای اشـــو
:: جملات زیبــای پـرمــودا بـاتـــرا
:: جملات و اشعار الکـساندر پوپ
:: جملات زیبـای گــارسیا مارکــز
:: جملات کــوتاه و زیبای مـانــدلا
:: جملات زیبــای والــت ویـتـمـــن
:: جملات زیبای آنــدرو مـتیــوس
:: جملات زیــبــــای جک کانفيلد
:: جملات کوتاه و زیبای فیثاغورث
:: جملات کوتاه و زیبای برنادشاو
:: جملات زیـبــای بتی جین ایدی
:: جملات کـوتاه و زیبای آلبر کامو
:: جملات زیبای ایمـــانوئـل کــانت
:: جملات زیبای اونــوره دو بالــزاک
:: جملات زیبــای باربارا دیانجلیس
:: سخنان زیبـــای آدلــف هیتلـــر
:: جملات کـوتاه و زیبای گــانـدی
:: جملات کـوتاه و زیبای مترلینگ
:: جملات زیبای رابيندرانات تاگــور
:: جملات زیبای ناپلئـون بنـاپـــارت
:: جملات کوتاه و زیبــای انیشتـن
:: جملات کوتاه و زیبای نادر شــاه
:: جملات کــوتاه و زیبــای نیچـــه
:: جملات زیبــای خلیــل جبـــران
:: جملات کوتاه و زیبای شوپنهاور
:: جملات زیبای کـــوروش کــبیــر
:: جملات زیبـــای کـــنـفسيــوس
:: جملات کــوتاه و زیبای زرتشـت
:: جملات کــوتاه و زیبای ادیسـون
:: جملات زیبای آبــراهام لينکــلن
:: جملات کـوتاه و زیبای وین دایـر
:: جملات زیبـای ویکــتور هوگــــو
:: جملات زیبــای آنــدره مـــــوروا
:: جملات کـوتاه و زیبای پیکــاسو
:: جملات زیبـای اسکــاول شیـن
:: جملات زیبــای مــارک فیشـــر
:: جملات کوتاه و زیبای کــارنگـی
:: جملات زیبــای بیـــل گــیـتــس
:: جملات زیبـای فرانتـس کـافکــا
:: جملات کوتاه و زیبای میکل آنژ
:: جملات زیبای لئوناردو داوینچی
:: جملات کـوتاه و زیبای بتهــوون
:: جملات کوتاه و زیبای مادر ترزا
:: جملات زیبای کــریستین بوبـن
:: جملات کوتاه و زیبای سقــراط
:: جملات زیبای فرانسیس بیکـن
:: جملات زیبـای فــرناندو پســوا
:: جملات کـــوتاه و زیبــای دانتــه
:: جملات کــوتاه و زیبــای دکــارت
:: جملات کوتاه و زیبای ریچارد باخ
:: جملات زیبای زیگــمــوند فرویــد
:: جملات زیبــای ناپـلئـــون هیــل
:: جملات زیبــای داستایـوسکـی
:: جملات زیبــای جیــن وبـستــر
:: جملات کوتاه و زیبای پل سارتر
:: جملات زیبــای مــیلان کــونـدرا
:: جملات زیبای جـان اشتایـن بک
:: جملات زیبای توماس کــارلایـل
:: جملات زیبای توماس جفرسون
:: جملات زیبــای پائـولــو کــوئیلـو
:: جملات زیبــای ویلیــام جـیمـــز
:: جملات کــوتاه و زیبای چــرچیل
:: جملات زیبـای دکــتر حسابــی
:: جملات زیبای بنجامین فرانکلین
:: جملات زیبــای برترانــد راســل

:: داستانهای کــوتــاه ســعــدی
:: داستانهای کوتاه پائولو کوئیلو
:: داستانهای کوتاه خلیل جبران
:: داستانهای کوتاه محمد غزالی
:: داستانهای کوتاه فرانتس کافکا
:: داستانهای کوتاه دیل کـارنگی
:: داستانهای کوتاه پرمــودا باتـرا
:: داستانهای کوتاه صمد بهرنگي
:: داستانهای کوتاه نظــر آهـاری
:: داستانهای جی پی واسوانی
:: داستانهای کوتاه آنتوان چخوف
:: داستانهای کوتاه اسکاول شین
:: داستانهای کوتاه ایتالو کالوینو
:: داستانهای محمد باقرمجلسى
:: داستانهای کوتاه استادمطهری
:: داستانهای کوتاه احمد شاملو
:: داستانهای کوتاه جک کانفیلد
:: داستانهای کوتاه صادق چوبک
:: داســتانهای جــلال آل احـمـــد
:: داستانهای کوتاه صادق هدایت
:: داستانهای گابریل گارسیامارکز
:: داستانهای آدل ویـرجینیا وولف
:: داستانهای کوتاه عزیز نسین
:: داستانهای کوتاه فروغ فرخزاد

فقط کامنت    

ایجاد کننده

آمینواسیدهای موجود در سم مار ، سیگنال های عصبی مربوط به منقبض دن پوست را غیر فعال و به این ترتیب از چروک شدن پوست جلوگیری می کند. این روزها نوعی کرم ضد چروک پوست که در برخی از کشورهای آسیایی با استفاده از سم مار ساخته می شود ، فروش بسیار خوبی دارد.

ضرب المثل

کارد دسته خودش را نمی برد ( معمولا اعضای فامیل و خانواده به یکدیگر خیانت نمی کنند )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 16350 تأیید کننده: آیلارناناز
شعرمن چيستم ازكيست؟
(1) نيمايوشيج
(2) سهراب سپري
(3) علي شريعتي
(4) سلمان هراتي
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 16350:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا