تنهای خاموش

دیگران را نیز غم هست به دل لیک غم من غمی غمناک است

فقط کامنت    

ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا