چت کردن با اشکمهر
اشکمهر از ایلام ٣ اسفند ٩۵
یک پست از روی دلسوزی گذاشتم ... فقط از روی دلسوزی
یک نفر - که حس می کنم می دونم چه کسی هست- من رو با الفاظ زیبایی بدرقه کردن
امیدوارم درد دوریشو نکشی دوست من ...
سخته ... واقعا سخته ...
شب رو روزتون بخیر ♥ ♥ ♥


چت اورداپ

*بیدار* ٢٩ اسفند ٩۵

اشکو

*ارش* ٢٩ اسفند ٩۵

اشکی

پینار ٢٩ اسفند ٩۵

می توانید پیکان هايتان را از برج بابل رها کنید!!!ولی هرگز نمی توانید... هرگز نمی توانید؛ به خدا ضربه بزنید!!!

سامان اندی ٢۵ اسفند ٩۵

shinee1 ٢۵ اسفند ٩۵

آیت ٢۵ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
اشکمهر
موزیک مورد علاقه اشکمهر


تشکر و قدردانی رسمی اشکمهر

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 اسفند 94

دوستی مثل اسناد کهنه است ، قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 29 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی اشکمهر

تصاویر ارسال شده اشکمهر