f a r s h a d

f a r s h a d
f a r s h a d
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 23 خرداد 95
تولد:
محل زندگی:بوشهر
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، در حال تحصیل (کامپیوتر)
عضو تأیید شده
f a r s h a d
آخرین حضور: 9 مهر 97
موزیک مورد علاقه f a r s h a d


تشکر و قدردانی رسمی f a r s h a d

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده f a r s h a d