در کدام آیه قرآن 6بار کلمه الله آمده است؟

در کدام آیه قرآن 6بار کلمه الله آمده است؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آیه 12 انعام (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی