در جامعه ای با چولگی خفیف، میانگین 58 و میانه 60 به دست آمده است. نمای توزیع صفت متغیر کدام است؟

در جامعه ای با چولگی خفیف، میانگین 58 و میانه 60 به دست آمده است. نمای توزیع صفت متغیر کدام است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی