نام قدیمی شهرستان نقده واقع در استان آذریایجان غربی؟

نام قدیمی شهرستان نقده واقع در استان آذریایجان غربی؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی