کاروان ورزشی ایران در کدامیک از سه دوره اخیر در رشته ی وزنه برداری مدالی کسب نکرده است ؟

کاروان ورزشی ایران در کدامیک از سه دوره اخیر در رشته ی وزنه برداری مدالی کسب نکرده است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی