جسمي كه kgا۲ جرم دارد در ارتفاع cmا۲۰۰ سطح زمين قرار دارد انرژي آن چند ژول است؟

جسمي كه kgا۲ جرم دارد در ارتفاع cmا۲۰۰ سطح زمين قرار دارد انرژي آن چند ژول است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی