چه کسی در زبان فارسی مبتکر فن مناظره است؟

چه کسی در زبان فارسی مبتکر فن مناظره است؟

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • پروین اعتصامی (13 نفر)
  • خواجوی کرمانی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی