2 به توان 30 چند می شه ؟

2 به توان 30 چند می شه ؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 4098 (3 نفر)
  • 1024 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی