بمباران شیمیای حلبچه توسط رژیم بعث عراق در چه سالی اتفاق افتاد؟

بمباران شیمیای حلبچه توسط رژیم بعث عراق در چه سالی اتفاق افتاد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی