به غده تیروئید بزرگ شده گفته میشود

به غده تیروئید بزرگ شده گفته میشود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی