کاسپارف قهرمان شطرنج جهان (۲۰۰۰ - ۱۹۸۵) متولد چه کشوری است؟

کاسپارف قهرمان شطرنج جهان (۲۰۰۰ - ۱۹۸۵) متولد چه کشوری است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی