اولين مردماني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن آن شدندچه کسانی بودند؟

اولين مردماني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن آن شدندچه کسانی بودند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی