در هر قطره آب چند میلیارد الکترون وجود دارد؟

در هر قطره آب چند میلیارد الکترون وجود دارد؟

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 10میلیارد (11 نفر)
  • 20میلیارد (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها