نور واردشده به چشم تا قبل از رسیدن به شبکیه،چند بار شکسته می شود؟

نور واردشده به چشم تا قبل از رسیدن به شبکیه،چند بار شکسته می شود؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 2)سه بار (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی