کدام بیماری اولین عامل کوری در جهان است؟

کدام بیماری اولین عامل کوری در جهان است؟

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فشار خون (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی