این بیت از کیست : من از رویدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشستن ها ؟

این بیت از کیست : من از رویدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشستن ها ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی