اولین کامپیوتر جهان در چه تاریخی به وجود آمد ؟

اولین کامپیوتر جهان در چه تاریخی به وجود آمد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی