1- ظلم و ستم کدام یک از حاکمان در زمان صفویه سبب شورش افغانها شد؟

1- ظلم و ستم کدام یک از حاکمان در زمان صفویه سبب شورش افغانها شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی