کدام عدد است ک جمع و ضرب آن در خودش عدد 4 میشود؟ (arashi)

کدام عدد است ک جمع و ضرب آن در خودش عدد 4 میشود؟ (arashi)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی