سمفونی پرسپولیس که در سال ۱۳۸۴ اجرا شد کار کدامیک از اساتید موسیقی است؟ .

سمفونی پرسپولیس که در سال ۱۳۸۴ اجرا شد کار کدامیک از اساتید موسیقی است؟ .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی