کدام یک از شعرای ایران در ابیات خود از هیچ کلمه ی غیر فارسی استفاده نکرده است؟؟

کدام یک از شعرای ایران در ابیات خود از هیچ کلمه ی غیر فارسی استفاده نکرده است؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی