امام خميني در روز 15 بهمن ماه 57 چه کسي را به عنوان رياست دولت موقت تعيين کردند؟

امام خميني در روز 15 بهمن ماه 57 چه کسي را به عنوان رياست دولت موقت تعيين کردند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی