معنی نام کدام شهر \\"دژ نفوذناپذیر\\" است؟

معنی نام کدام شهر \\"دژ نفوذناپذیر\\" است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی