شما وقتی درشب دردوربین دید درشب نکاه میکنید همه جاها رو به چه رنگی میبینید ؟؟

شما وقتی درشب دردوربین دید درشب نکاه میکنید همه جاها رو به چه رنگی میبینید ؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی