مردم روسیه انقلاب اکتبر را در کدام ماه جشن میگیرند؟

مردم روسیه انقلاب اکتبر را در کدام ماه جشن میگیرند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی