از 23 جفت کروموزم سلول های پیکری انسان چند جفت کروموزوم مربوط به کروموزوم های جنسی است ؟

از 23 جفت کروموزم سلول های پیکری انسان چند جفت کروموزوم مربوط به کروموزوم های جنسی است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی