کدامیک از شهدای جنگ تحمیلی در سمت شهردار ارومیه بوده است؟

کدامیک از شهدای جنگ تحمیلی در سمت شهردار ارومیه بوده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی