تعداد حلقه های المپیک ؟؟

تعداد حلقه های المپیک ؟؟

تاکنون 35 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 5 عدد (22 نفر)
  • 7 عدد (6 نفر)
  • 6 عدد (4 نفر)
  • 8 عدد (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی