این شعر از کیست؟روزی گذشت پادشهی از گذر گهی فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست

این شعر از کیست؟روزی گذشت پادشهی از گذر گهی فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی