این سخن از کیست:دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند

این سخن از کیست:دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی