بينايي انسان به رنگ ........ 1/5 برابر بيشتر واکنش نشان ميدهد

بينايي انسان به رنگ ........ 1/5 برابر بيشتر واکنش نشان ميدهد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی