اتحادیۀ نظامی که هدف آن دفاع از اروپاي غربی و اقیانوس اطلس می باشد؟

اتحادیۀ نظامی که هدف آن دفاع از اروپاي غربی و اقیانوس اطلس می باشد؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ورشو (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی