اسم فیلمی که مهدی فخیم زاده در آن دو نقش سرهنگ نصراللههی و ناصر پاپتی را داشت..چه بود؟؟

اسم فیلمی که مهدی فخیم زاده در آن دو نقش سرهنگ نصراللههی و ناصر پاپتی را داشت..چه بود؟؟

تاکنون 22 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حس سوم (17 نفر)
  • بی صدا فریاد کن (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی