درچه حالتی ضربه ازاد مستقیمبه تیم مقابل داده میشو

درچه حالتی ضربه ازاد مستقیمبه تیم مقابل داده میشو

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی