زیتون پرورده سوغات کدام شهر است؟

زیتون پرورده سوغات کدام شهر است؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کرمانشاه (7 نفر)
  • مشهد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی