سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟

سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سوره «لیل» (2 نفر)
  • سوره «قصص» (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی