اولین کسی که قرائات مختلف را در هفت قرائت منحصر ساخت ،که بود؟

اولین کسی که قرائات مختلف را در هفت قرائت منحصر ساخت ،که بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی