بهترین سر زن که بیشترین گل را در جهان زده است کدام بازیکن می باشد

بهترین سر زن که بیشترین گل را در جهان زده است کدام بازیکن می باشد

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی