اولین شماره ی کریستین رونالدو درکدام نیم وچند بود؟

اولین شماره ی کریستین رونالدو درکدام نیم وچند بود؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • رئال مادرید.7 (1 نفر)
  • برسلونا.7 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی