همسر حضرت محمد (ص) را امهات المو منين مي نامند.

همسر حضرت محمد (ص) را امهات المو منين مي نامند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی