واژه \\"شهر\\"{ماه }چندباردر قرآن آمده است؟

واژه \\"شهر\\"{ماه }چندباردر قرآن آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی