فتوگرامتری علمی است که برای تهیه نقشه های .......... به کار می رود.

فتوگرامتری علمی است که برای تهیه نقشه های .......... به کار می رود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی