برای انجام عمل تایپ و استفاده از اینترنت، لازم است رایانه دارای چه میزان توان باشد؟

برای انجام عمل تایپ و استفاده از اینترنت، لازم است رایانه دارای چه میزان توان باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی